Ordynacja Wyborcza Kongresu Polaków w Szwecji

przyjęta na Walnym Zebraniu 28 maja 2011 roku

Listy delegatów są weryfikowane przed Walnym Zebraniem przez Komisję Weryfikacyjną.
Nad prawidłowością głosowań czuwają asesorzy zebrania.

§1. GŁOSOWANIE NAD WNIOSKAMI

A. W głosowaniu mogą brać udział jedynie delegaci.

B. Głosowanie odbywa się jawnie przy pomocy okazanych mandatów. 
Głosowanie tajne odbywa się na wniosek przynajmniej jednego obecnego delegata.

C. Liczenia głosów dokonuje uprzednio wybrana trzyosobowa Komisja Skrutacyjna. 

D. Wnioski pod głosowanie stawia prowadzący zebranie w kolejności ich napływania. 
Mogą one być wnoszone jedynie przez delegatów. 
Jeżeli w dyskusji wypłynie wniosek dalej idący, prowadzący zebranie ma prawo postawić go pod głosowanie w pierwszej kolejności.

E. Wniosek przechodzi zwykłą większością głosów.

F. Wnioski w sprawach formalnych rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

§2. WYBORY DO WŁADZ KONGRESU

1. Do władz Kongresu czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy delegaci, zweryfikowani przez Komisję Weryfikacyjną, z zastrzeżeniami §4 p.”F” statutu.

2. Głosowanie odbywa się na uprzednio przygotowanych kartach wyborczych. 
Liczenia głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna i składa na piśmie wyniki do prezydium zebrania.

3. Jeżeli ilość kandydatów nie przekracza ilości miejsc, głosowanie może odbyć się przez aklamację na wniosek prowadzącego zebranie.

4. Jako pierwsze odbywa się głosowanie na stanowisko Prezesa Kongresu, kandydatury zgłasza Komisja Matka wybrana na poprzednim Walnym Zebraniu. 
Komisja Matka kończy przyjmowanie kandydatur na stanowisko Prezesa Kongresu Polaków w Szwecji na 7 dni przed Walnym Zebraniem.

5. Jako następne odbywa się głosowanie na pozostałych członków Prezydium.
Delegat musi wyrazić zgodę na kandydowanie w wyborach. 
a. Nowowybrany Prezes ma prawo jako pierwszy zaproponować skład Prezydium z zaznaczeniem planowanych obowiązków i charakterystyką kandydatów.
b. Kandydaci na stanowiska w Prezydium Kongresu muszą być delegatami na Walne Zebranie.
c. Delegaci mają prawo zadawać pytania kandydatom na członków Prezydium.
d. Delegaci mają prawo zgłaszać kontrkandydatów na poszczególne stanowiska w Prezydium 
– w wypadku kilku kandydatów na to samo miejsce następuje głosowanie na dane stanowisko. Ustalony w ten sposób proponowany skład Prezydium zostaje przyjęty w głosowaniu en block.

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji