Statut

Kongresu Polaków w Szwecji
Przyjęty na Walnym Zebraniu 2011-05-28

§1. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE.

A. Kongres Polaków w Szwecji, po szwedzku Polska Kongressen i Sverige, zwany dalej Kongresem, jest organizacją wywodzącą się z tradycji Emigracji Niepodległościowej.

B. Kongres jest organizacją parasolową, zrzeszającą związki i organizacje, stowarzyszenia i fundacje polskie na terenie Szwecji, które łączą wspólne cele i wspólną chęć ich realizowania.

C. Kongres reprezentuje na zewnątrz swe organizacje członkowskie.

§2. CELE I ZADANIA.

Cele i zadania Kongresu realizowane są poprzez działalność organizacji członkowskich
– są to:

A. Integracja Polaków zamieszkałych w Szwecji w jej społeczeństwie przy zachowaniu należnych im praw, jako mniejszości etnicznej.

B. Praca nad utrzymaniem poczucia przynależności narodowej – szczególnie wśród młodego pokolenia wychowywanego poza krajem.

C. Kultywowanie związków z dorobkiem kulturalnym narodu i jego tradycjami.

D. Pogłębianie atmosfery koleżeńskości i samopomocy wśród członków.

E. Koordynacja działań organizacji polskich w Szwecji.

F. Monitorowanie sytuacji w Polsce – utrzymywanie partnerskich kontaktów z urzędami i instytucjami w kraju oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Szwecji.

G. Dbałość o utrzymanie dobrego imienia Polski i Polaków w Szwecji.

H. Współpraca z organizacjami Polaków poza Polską.

§3. CZŁONKOSTWO W KONGRESIE.

Członkiem Kongresu może być organizacja, związek, stowarzyszenie albo fundacja polska (lub ich federacja), działająca na terenie Szwecji, pragnąca brać udział w jego pracach.

A. Przyjęcia na wniosek Prezydium dokonuje Zarząd na podstawie złożonego uprzednio statutu organizacji na swym zebraniu z udziałem Komisji Rewizyjnej (z głosem doradczym), oraz przedstawicieli organizacji ubiegającej się o członkostwo.

B. Pozbawienie członkostwa może nastąpić tym samym trybem na wniosek Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.

§4. WŁADZE KONGRESU.

Najwyższą władzą Kongresu jest Walne Zebranie.
Między Walnymi Zebraniami władzę stanowią:
– Prezydium
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa trzy lata.

A. Walne Zebranie.

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na żądanie 2/3 ilości organizacji członkowskich w terminie 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku. Po upływie tego terminu Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

3. Walne Zebranie wybiera Prezydium, i Komisję Rewizyjną, udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi, ustala wysokość składki członkowskiej oraz wytycza główne kierunki działania Zarządu w nadchodzącej kadencji.

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być wysłane na miesiąc przed jego terminem.

5. Walne Zebranie rozpoczyna się w pierwszym terminie przy udziale wymaganej większości 2/3 delegatów, lub w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd bez względu na ilość uczestników

6. W Walnym Zebraniu biorą udział delegaci organizacji członkowskich, wybierani w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą 30-tkę członków, za których opłacono składkę do Kongresu, – bezpośrednio lub na podstawie pisemnego upoważnienia, poświadczonego przez Zarząd rodzimej organizacji i przekazanego innemu delegatowi. Każdy delegat na Walne Zebranie może dysponować tylko jednym upoważnieniem.

B. PREZYDIUM składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza Kongresu, Sekretarza Prezydium i minimum pięciu Członków Prezydium, którzy koordynują prace Wydziałów:
1. Kultury,
2. do spraw Młodzieży i Sportu,
3. Spraw Socjalnych,
4. Integracji i Równouprawnienia,
5. Informacji.

C. ZARZĄD składa się z Prezydium i przedstawicieli Zarządów wszystkich organizacji członkowskich. Zarząd organizuje prace Kongresu pomiędzy Walnymi Zebraniami oraz koordynuje współpracę pomiędzy organizacjami członkowskimi.
1. Ustala priorytety dla prac Prezydium,
2. Zatwierdza budżet roczny,
3. Decyduje o przyjęciu nowych organizacji członkowskich.

D. KOMISJA REWIZYJNA składa się z przewodniczącego i 2 członków.
Jej zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym działaniem Zarządu i Prezydium tak pod względem statutowym jak i gospodarczym. Ma ona także prawo interweniować w Zarządzie i Prezydium w sprawach nieprawidłowości zaistniałych w poszczególnych organizacjach członkowskich, a także polubowne rozwiązywanie spraw spornych pomiędzy organizacjami członkowskimi lub członkami organizacji należących do Kongresu Polaków w Szwecji. Komisja Rewizyjna ma prawo dostępu do dokumentacji i korespondencji Kongresu na tych samych zasadach co Prezydium.

E. W razie ustąpienia któregoś z członków Prezydium, może ono dokooptować do swego składu nową osobę spośród delegatów na ostatnie Walne Zebranie. Decyzję tę zatwierdza Zarząd Kongresu.

F. Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej może być wybrana jedynie osoba będąca delegatem organizacji pozostającej członkiem Kongresu przez okres pełnej ostatniej kadencji, sama będąca członkiem swej organizacji w tym czasie.

G. „Ordynacja wyborcza” oraz „Zasady pracy Prezydium i Zarządu Kongresu” są integralnymi częściami niniejszego statutu..

§5. FINANSE KONGRESU

A. Działalność finansowa Kongresu opiera się na:
a. Składkach członkowskich od organizacji,
b. Dotacjach,
c. Własnej działalności gospodarczej,
d. Darowiznach.

B. Budżet roczny opracowuje Prezydium, a zatwierdza Zarząd.

§6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Statut może być zmieniony przez Walne Zebranie głosami 2/3 obecnych delegatów.

B. Propozycje zmian statutowych powinny być rozesłane do organizacji członkowskich najpóźniej razem z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu.

C. Zmiany statutu wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. Likwidacja Kongresu następuje uchwałą Walnego Zebrania głosami 2/3 wszystkich delegatów na dwóch kolejnych sesjach odbytych w przedziale co najmniej jednego miesiąca.

B. W wypadku likwidacji Kongresu o jego majątku decyduje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie na swej drugiej sesji, które powzięło ostateczną uchwałę rozwiązania.

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji