Stadgar

§1. NAMN OCH VERKSAMHET.

A. Organisationen heter POLSKA KONGRESSEN I SVERIGE (i fortsättningen kallad Kongressen) och har sitt ursprung i demokrati- och frihetssträvande immigration och rörelserna av polacker i Sverige.

B. Kongressen förenar organisationer och federationer av polska organisationer verkande i Sverige, som har samma mål och viljan, att uppnå den i samarbete.

C. Kongressen representerar utåt sina medlemsorganisationer.

§2. ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER.

Kongressens ändamål och uppgifter realiseras genom medlemsorganisationers verksamhet
– de är:

A. Integration i det svenska samhälle av polacker bosatta i Sverige med övervakning för deras rättigheter som etniskt minoritetsgrupp.

B. Verksamhet som bevarar nationell samhörighet bland nya generationer som växer och uppfostras utanför moderlandet.

C. Bevarande av banden med nationellt kulturarv och traditioner.

D. Fördjupning av kamratskapet och solidariteten mellan medlemmar.

E. Koordination av polska organisationernas i Sverige verksamhet.

F. Övervakning av Polens utveckling – partnerskontakter med polska myndigheter samt Polens Ambassad och Konsulat i Sverige.

G. Att underhålla Polens och polackernas goda rykte.

H. Samarbete med polska organisationer i övriga länder och i Polen.

§3. MEDLEMSKAP I KONGRESSEN.

A. Beviljandet av medlemskap sker på Styrelsens möte på Presidiets formell begäran, efter tidigare överlämnandet av ansökan och stadgar. I mötet deltar Revisionsutskottet och representant för sökande organisation.

B. Uteslutning ur Kongressen sker på samma sätt, efter hemställan från Presidiet eller Revisionsutskottet.

§4. KONGRESSENS ORGAN

Högsta organen i Kongressen är Årsmöte.
Under tiden mellan dess sammanträde verkar följande organ:
– Presidium
– Styrelse
– Revisionsutskottet
Kadensen för Kongressens organ är tre år.

A. Årsmöte.

1. Styrelse sammankallar Årsmöte.

2. Extra ordinarie Årsmöte sammankallar Styrelse på begäran av 2/3 av organisationers antal
inom 6 veckor från inlämning av en sådan. Efter denna tidsperiod kan Revisionsutskottet sammankalla extra ordinarie Årsmöte.

3. Årsmöte väljer Presidiet och Revisionsutskottet, beslutar om ansvarsfriheten för Styrelsen, fastställer medlemsavgiften samt anvisar riktlinjer för verksamhet under kommande kadens.

4. Meddelande om Årsmöte bör skickas en månad i förväg.

5. Årsmötet öppnas i första terminen vid närvaro av 2/3 berättigade delegater eller i andra terminen – som Styrelsen fastställer utan hänsyn till delegaters antal.

6. I Årsmötet deltar delegater för medlemsorganisationer i antal: 1 delegat för varje 30-tal medlemmar för vilka betalades medlemsavgift till Kongressen. Varje delegat kan även disponera en fullmakt från en delegat, som är förhindrat att delta i Årsmötet. Fullmakten måste vara bestyrkt av organisationens styrelse.

B. Presidiet består av:
Ordförande, V-ordförande, Kongressens Sekreterare, Presidiets Sekreterare, Kassör
samt minimum fem ledamöter ansvariga för särskilda arbetsområde:

1. Kultur,
2. Ungdomsfrågor och idrott,
3. Sociala frågor,
4. Integration och jämställdhet,
5. Information.

C. Styrelsen består av Presidiet och representanter för alla medlemsorganisationer
Styrelse organiserar arbete mellan sammanträden av Årsmöte, samt koordinerar samarbete mellan medlemsorganisationerna. Styrelsens uppgifter är att:

1. Fastställa riktlinjer för Presidiets verksamhet,
2. Godkänna årsbudget,
3. Bestämma om medlemskapet i Kongressen.

D. Revisionsutskottet består av: ordförande och 2 ledamöter. Dess uppgift är att värna om stadgeenligt verksamhet hos Styrelsen. Kontrollerar den finansiella verksamheten.
Dessutom ingriper om medlemsorganisationers verksamhet avviker från Kongressens stadgar.
Har även för uppgift att medla i konflikter mellan medlemsorganisationer samt medlemmar till organisationer tillhörande Kongressen.
Revisionsutskottet har tillgång till alla Kongressens handlingar och korrespondens på samma villkor som Presidiets ledamöter.

E. I händelse att valda till Kongressens organ, senare frånträder, har respektive organ rätt att kooptera en ersättare med förutsättningen att denna person har varit delegaten på senaste Årsmötet. Ersättare för Presidiets frånträdande ledamot skall godkännas av Styrelsen.

F. Till Kongressens Presidium och Revisionsutskott kan väljas endast personer som är delegater för organisation som har varit medlem i Kongressen under hela kadensen före Årsmötet samt att själv varit medlem under denna tid i Kongressens lokal förening.

§5. KONGRESSENS FINANSER

A. Finansiell verksamhet stödds av följande:
a. medlemsavgifter från organisationer,
b. bidrag,
c. egen ekonomisk verksamhet,
d. gåvor.

B. Årsbudget förbereder Kongressens Presidium och fastställer Styrelsen.

§6. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

A. Stadgar kan ändras på Årsmöte med röster av 2/3 delegater.

B. Förslag om ändringar i Stadgar måste sändas till medlemsorganisationer senast tillsammans med meddelande om Årsmöte.

C. Ändringar i Stadgar gäller genast vid dess antagande.

§7. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER.

A. Likvidation av Kongressen kan beslutas av 2/3 av alla berättigade delegater på Årsmötet som sammanträder i två sessioner med minst en månad intervall.

B. Vid beslutet om likvidation tillsätter Årsmöte på sin andra session en Kommission, som bestämmer om tillgångarnas fördelning.


antagna på ordinarie årsmöte 2011-05-28

Share