Zasady pracy Zarządu Kongresu Polaków w Szwecji

przyjęte na Walnym Zebraniu 28 maja 2011 roku

Zarząd składa się z Prezydium Kongresu i po jednym przedstawicielu Zarządów wszystkich organizacji członkowskich. Organizacje członkowskie są zobowiązane do pisemnego poinformowania Władz Kongresu o desygnowaniu swoich reprezentantów.

§1. Zebrania

1. Zebranie Zarządu Kongresu zwołuje Prezydium przynajmniej dwa razy w ciągu roku. 
Odbywa się ono w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej 50% +1 członków Zarządu, 
lub w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych.

2. Pierwsze Zebranie Zarządu w każdym roku jest Zebraniem Rocznym. Uchwały są podejmowane 
i nabierają prawa w takim samie trybie jak w przypadku Zebrania Zarządu.
Zebranie Roczne
• Podsumowuje ono rok ubiegły pod względem finansowym i działalności.
• Udziela absolutorium Prezydium za miniony okres
• Zatwierdza budżet na rok następny.
• Rozpatruje wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej.

3. Na Zebraniu Zarządu powinni być obecni członkowie Komisji Rewizyjnej.

4. Zebranie prowadzi Prezes Kongresu.

5. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. Członkowie Komisji Rewizyjnej posiadają jedynie głos doradczy i nie biorą udziału w głosowaniach.

6. Wnioski w głosowaniu przechodzą zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości za i przeciw, decyduje głos Prezesa.

7. Zebrania są protokółowane, a protokół rozsyłany do organizacji członkowskich w terminie 2 tygodni.

8. Zarząd zatwierdza zmiany osobowe w składzie Prezydium pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zmiany takie mogą nastąpić w przypadku:
a. Cofnięcia mandatu zaufania przez organizację macierzystą – poparte pisemnym oświadczeniem organizacji,
b. Pisemnej rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji,
c. Zaistnienia okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji – na wspólny wniosek Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
W wyżej wymienionych przypadkach oraz w sytuacji umotywowanej wzmożoną ilością zadań – Prezydium może zaproponować dokooptowanie spośród delegatów na ostatnie Walne Zebranie nowego członka do swego składu. Propozycję tę zatwierdza Zarząd Kongresu.

§2. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd opiniuje pracę Prezydium i wytycza główne priorytety jego działań.

2. Rozpatruje i opiniuje propozycje projektów i wnioski finansowe od organizacji.

3. Zatwierdza proponowany przez Prezydium budżet.

4. Analizuje sytuację zewnętrzną oraz wewnętrzną w Kongresie.

5. Opiniuje oświadczenia Prezesa i Prezydium, w miarę potrzeby wydaje własne.

6. Urzędujący Prezes jest jednocześnie rzecznikiem Kongresu – oświadczenia w imieniu 
Kongresu Polaków w Szwecji winny być przez niego parafowane.

7. Członkowie Prezydium i Zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych obowiązków.

§3. Słowo Kongresu

1. „Słowo Kongresu” jest oficjalnym pismem Kongresu Polaków w Szwecji.
Zadaniem „Słowa Kongresu” jest prezentowanie spraw Kongresu zgodnie z §2 statutu.

2. Urzędujący Prezes Kongresu jest redaktorem odpowiedzialnym „Słowa Kongresu”.

Share

oficjalna witryna Kongresu Polaków w Szwecji