STADGAR


§ 1

Stiftelse, vars namn är STIFTELSEN FÖR POLSK KULTUR I SVERIGE
(på polska FUNDACJA KULTURY POLSKIEJ W SZWECJI),
är grundad av Polska Kongressen i Sverige.

§ 2
Stiftelsens ändamål är att:

 1. utveckla kulturlivet för polska minoritetsgruppen i Sverige,
 2. stimulera bevarandet och nyskapandet av kulturellt förvärv bland polacker i Sverige,
 3. genomföra och stimulera kulturella utbyten, byggandet av kulturella broar mellan Sverige, Polen och polska minoritetsgrupper i Sverige och andra länder,
 4. stödja kulturella aktiviteter riktade till barn och ungdomar inom polska minoritetsgruppen i Sverige,
 5. främja kunskapshöjande vidareutbildnings- och kulturaliseringsmöjligheter på alla nivåer inklusive akademiska,
 6. popularisera polsk kultur i Sverige,
 7. stödja multietniska aktiviteter där polsk kultur skall presenteras som en del av det mångkulturella samhället.

§ 3
Stiftelsens verksamhet består av att:

 1. ekonomiskt bidra och stödja på annat sätt (t.ex. PR, kontakter, organisation) kulturella projekt med inriktningar som är i enlighet med stiftelseförordnandet,
 2. komma ut med egna projekt för att verkställa stiftelsens ändamål,
 3. förvalta stiftelsens medel för att försäkra fullföljande av framställda syften i framtiden,
 4. samarbeta med svenska och polska kulturmyndigheterna.

§ 4
Styrelsen/förvaltaren

 1. Styrelsen av Stiftelsen för Polsk Kultur i Sverige utses av Polska Kongressens i Sverige Presidium och består av ordförande, sekreterare och kassör.
 2. Styrelsen ser att:
  1. föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs,
  2. verksamheten följer föreskrifter i svenska stiftelselag (1994:1220) och lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen samt stiftelseförordning (1995:1280),
  3. förmögenheten är placerad på ett godtagbart sätt,
  4. stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen.
 3. Stiftelsen har sitt säte i Västerås.

§ 5
Finanser

 1. De finansiella medlen av Stiftelsen för Polsk Kultur i Sverige består av startkapital, bidrag, donationer, gåvor och medel anskaffade genom verksamhet.
 2. Vid verksamhetens upphörande och likvidation skall stiftelsens förmögenhet övergå till Polska Kongressens ägo.

§ 6
Likvidation

 1. Stiftelsens likvidation kan ske endast med enhälligt beslut av styrelsen vid två sammanträden som har minst 6 månaders tidsmellanrum.


Västerås 2003-07-08