STATUT


§ 1

Fundacja nosi nazwę FUNDACJA KULTURY POLSKIEJ W SZWECJI
(po szwedzku STIFTELSEN FÖR POLSK KULTUR I SVERIGE),
i jest założona przez Kongres Polaków w Szwecji.

§ 2
Celem Fundacji jest:

 1. rozwijanie życia kulturalnego polskiej mniejszości etnicznej w Szwecji
 2. zachowanie i wspieranie powstawania nowych wartości będących częścią polskiego dziedzictwa kulturalnego w Szwecji,
 3. organizowanie i stymulowanie wymiany kulturalnej między Szwecją, Polską i polskimi mniejszościami etnicznymi w innych krajach,
 4. wspieranie działalności kulturalnej skierowanej do dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w Szwecji,
 5. wspieranie inicjatyw podnoszących kwalifikacje i poziom kulturalny na wszystkich poziomach łącznie z akademickim,
 6. promowanie kultury polskiej w Szwecji,
 7. wspieranie aktywności multietnicznych, w których kultura polska będzie prezentowana jako część społeczeństwa wielokulturowego.

§ 3
Działalność Fundacji polega na:

 1. wspieraniu finansowym i innym (np. PR, kontakty, organizacja) projektów w dziedzinie kultury, których cele zgodne są z założeniami Fundacji,
 2. przeprowadzaniu własnych projektów w ramach wyznaczonych celów,
 3. zarządzaniu majątkiem Fundacji w taki sposób, który zapewni realizację celów w przyszłości,
 4. współpracy ze szwedzkimi i polskimi instytucjami zajmującymi się kulturą.

§ 4
Zarząd

 1. Zarząd Fundacji powołany zostaje przez Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji i składa się z prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Zadaniem Zarządu jest by:
  1. realizować cele Fundacji ,
  2. działalność Fundacji była zgodna z przepisami szwedzkiego Prawa o Fundacjach (1994:1220) i prawa (1994:1221) oraz rozporządzenia o Fundacjach (1995:1280),
  3. majątek Fundacji inwestowany był we właściwy sposób,
  4. Fundacja dopełniała obowiązku rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szwedzkimi.
 3. Zarząd ma swą siedzibę w Västeras.

§ 5
Finanse

 1. Majątek Fundacji stanowią: kapitał założycielski, dotacje, dary i środki wypracowane poprzez działalność własną.
 2. W wypadku ustania działalności Fundacji i jej likwidacji cały majątek przejmuje Kongres Polaków w Szwecji .

§ 6
Likwidacja Fundacji

 1. O likwidacji Fundacji zadecydować mogą jedynie dwie kolejne decyzje Zarządu podjęte jednogłośnie na osobnych zebraniach w przedziale czasowym minimum 6 miesięcy.


Västeras 2003-07-08