REGLER

 1. Stiftelsens ändamål är att stödja genomförande av projekt som uppfyller villkor enligt § 2 i Stiftelsens Stadgar.

 2. För att erhålla bidrag i ekonomisk eller annan form måste man fylla i en bidragsansökningsblankett (finns att hämta på Internet) och sända den till:

  Stiftelsen för Polsk Kultur i Sverige
  box 75, SE 730 50 Skultuna.


 3. Bidragsansökan kan lämnas av juridiska personer (ideella föreningar, företag, etc.) och privatpersoner som är inskrivna i Sverige. Stiftelsen är även öppen för idéer som kan leda till nya, Stiftelsen egna, projekt.

 4. Stiftelsens Styrelse överväger alla inkomna bidragsansökningar vid sitt närmaste sammanträde. Datum för sammanträden aviseras på Stiftelsens hemsida www.polskakongressen.org/fkp/

 5. Vid bedömning av projekt skall utöver de sociala och konstnärliga även de ekonomiska aspekterna prövas. Den ekonomiska vinsten kan dock inte vara det övervägande kriteriet.

 6. Stiftelsens Styrelse upplyser sökanden om sitt beslut omedelbart efter sammanträdet. Beslutet kan överklagas inom 30 dagar.

 7. Vid beviljande av ett ekonomiskt bidrag tecknas ett skärskilt avtal mellan bidragstagaren och Stiftelsen. I avtalet skall noggrant preciseras stödets ändamål, tid för genomförande samt sätt att redovisa utgifter.


  Västerås 2003-07-10