REGULAMIN

 1. Celem Fundacji Kultury Polskiej w Szwecji jest pomoc w realizacji projektów spełniających kryteria zawarte w § 2 jej Statutu.

 2. Aby uzyskać pomoc w formie finansowej lub innej, należy wypełnić blankiet wniosku o wsparcie w realizacji projektu, dostępny na stronach internetowych Fundacji (na życzenie może być również przesłany pocztą) i po wypełnieniu przesłać go na adres:

  Stiftelsen för Polsk Kultur i Sverige
  box 75, SE 730 50 Skultuna.


 3. O pomoc do Fundacji mogą zwracać się organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne. Warunkiem jest, aby organizacja lub instytucja zarejestrowana była w Szwecji, osoby prywatne muszą mieć prawo pobytu w Szwecji.

  Fundacja otwarta jest także na wszelkiego rodzaju idee, które można by uwzględnić w projektach własnych Fundacji.

 4. Nadesłany wniosek zostaje rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Fundacji - terminy tych spotkań podane są na stronach internetowych www.polskakongressen.org/fkp/

 5. Przy rozpatrywaniu projektów, oprócz wartości wymienionych
  w § 2 Statutu Fundacji rozważane będą poza aspektami społecznymi także możliwości zysku ekonomicznego. Opłacalność finansowa nie jest jednak kryterium decydującym.

 6. Po rozpatrzeniu wniosku o swej decyzji Fundacja bezzwłocznie zawiadamia wnioskodawcę.

 7. W wypadku przyznania pomocy finansowej, każdorazowo zawarta zostaje umowa pomiędzy Fundacją, a wnioskodawcą określająca wyraźnie cel, na jaki zostaje przyznana oraz czas i sposób rozliczenia się z otrzymanych środków.


  Västerås 2003-07-10