najbliższe posiedzenia Zarządu / nästa styrelsemöten


luty / februari 2011
kwiecień / april 2011
czerwiec / juni 2011
wrzesień / september 2011
listopad / november 2011